Vedtægter for Foreningen for Palliativ Indsats

§1 Navn

Foreningens navn er "Foreningen for Palliativ Indsats – Omsorg ved Livets Afslutning”.

§2 Formål

Foreningen har til formål, på tværfagligt grundlag, at arbejde for at forbedre pleje, behandling og omsorg for alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende.

Formålet søges fremmet ved:

 • at stimulere til udvikling og forskning inden for området
 • at oplyse og påvirke civilsamfundet
 • at arbejde for koordinering af initiativer omkring omsorgsarbejdet for døende, deres pårørende, national tog internationalt
 • at stimulere og styrke den tværfaglige indgangsvinkel og samarbejde

§3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle enkeltpersoner og organisationer, som arbejder  inden for det felt, der angives i formålsparagraffen. .

Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside www.palliativ.dk eller informationsfolder.

§4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

§5 Ordinær generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes i ulige år inden årets udgang.  Den indkaldes med mindst 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside. Dagsorden bekendtgøres ligeledes på hjemmesiden..

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg at stemmetællere
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Formandens beretning
 5. Forelæggelse af årsregnskab og budget
 6. Fastsættelse af kontingent for de næste to år
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisor og suppleant for denne
 10. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på generalforsamlingens dagsorden, skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Medlemmerne kan opstille eller foreslå kandidater til ledige bestyrelsesposter. Opstilling kan senest ske på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Der stemmes ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning foretages, hvis bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer fremsætter ønske herom.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 25 % af medlemmerne forlanger det og stiller forslag til dagsorden.

Indkaldelse, mødeledelse og afstemninger foretages som ved ordinær generalforsamling.

§7 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9 medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for en 4-årig periode. I 2015 er der 4 på valg og på følgende generalforsamling er der 5 på valg, og så fremdeles vil der skiftevis være 4 og 5 bestyrelsesmedlemmer på valg. Der mulighed for genvalg.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Som suppleanter betragtes de, som uden at opnå valg til bestyrelsen, har opnået det højeste antal stemmer. Hvis der er for få opstillet til på denne måned efter den afholdte ordinære generalforsamling.

I tilfælde af formandens varige forfald indtræder næstformanden som formand i den resterende del af valgperioden, og bestyrelsen vælger ny næstformand. Formanden leder foreningens daglige anliggende.

§8 Valg

Valg til bestyrelsen finder sted på den ordinære generalforsamling.

Opstilling af kandidater kan ske senest ved generalforsamlingens begyndelse.

Valget foregår evt. ved skriftlig afstemning under generalforsamlingen. De nærmere bestemmelser vedrørende valgproceduren i øvrigt fastsættes af bestyrelsen.

§9 Regnskab og revision

Foreningens regnskabs- og virke år følger kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgt revisor.

Revisor og en suppleant vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Foreningens formue skal være anbragt i en anerkendt pengeinstitut.

§10 Ændring af vedtægterne

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§11 Foreningens opløsning

Til foreningens opløsning kræves, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. Den anden (ekstraordinære) generalforsamling skal indkaldes med mindst 60 dages varsel.

I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens formue i almennyttige og med foreningens formål beslægtede øjemed.

§12 Ikrafttræden

Tidligere vedtægter er godkendt af den stiftende generalforsamling 24. november 1990 i København, og er revideret ved den ordinære generalforsamling 20. november 1993. Revideret igen ved den ordinære generalforsamling 20. november 1997 og igen ved den ordinære generalforsamling 19. november 2010.

Nuværende vedtægter er revideret og vedtaget på en ordinær generalforsamling september 2015.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System